Formulár oznámenia

V prípade, že poskytnete informácie alebo dôkazy, spoločne môžeme v rámci spoločnosti bojovať proti korupčným druhom konania a iným konaniam majúcim negatívny dopad na spoločnosť.

V prípade, že disponujete dôkazmi alebo máte vedomosť o správaní alebo konaní spĺňajúcom znaky závažnej protispoločenskej činnosti (ako sú napr. trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestné činy machinácie pri verejnom obstarávaní, trestné činy korupcie, vybrané druhy správnych deliktov, za ktorý sa ukladá pokuta s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur, prípadne priestupky alebo iné konania negatívne pôsobiace na spoločnosť).

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Povinné

Meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa uvediete v prípade, ak ako oznamovateľ máte záujem o oznámenie výsledku preverenia podnetu v zmysle § 11 ods. 7 zákona a rovnako ste si vedomý, že podávate podanie, podnet alebo vykonávate oznámenie neanonymne s čím súvisí oprávnenie/povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu podnetov v rozsahu § 12 zákona. V zmysle § 11 ods. 6 má zamestnávateľ povinnosť pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

Niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona.

Trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky.
Správnym deliktom je činnosť, za ktorú možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 Eur.
Konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa. Podnetom sa rozumie oznámenie vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.