Obchodná verejná súťaž na vybudovanie a prevádzkovanie siete ultra nabíjacích staníc motorových vozidiel na elektrický pohon

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom častí vybraných diaľničných odpočívadiel za účelom výberu strategického partnera na vybudovanie a prevádzkovanie siete ultra nabíjacích staníc na nabíjanie motorových vozidiel na elektrický pohon elektrickou energiou.

 

PODMIENKY

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom častí vybraných diaľničných odpočívadiel za účelom výberu strategického partnera na vybudovanie a prevádzkovanie siete ultra nabíjacích staníc na nabíjanie motorových vozidiel na elektrický pohon elektrickou energiou

 

Súťažné podklady si uchádzači môžu prevziať na webovom sídle NDS:

(www.ndsas.sk → Obchodná verejná súťaž)

(kontaktné osoby vo veciach technických: Ing. Monika Čechovičová, tel.: 02/583 11 490, vo veciach právnych: JUDr. Barbora Smatanová, tel.: 02/583 11 452,  v pracovných dňoch od 08:30 do 11:00 h a od 12:00 do 14:00 h)

 

Účastníci doručia súťažný návrh osobne alebo poštovou prepravou ako doporučenú zásielku v zapečatenej obálke do sídla vyhlasovateľa Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava:

 

„Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom častí vybraných diaľničných odpočívadiel za účelom výberu strategického partnera na vybudovanie a prevádzkovanie siete ultra nabíjacích staníc na nabíjanie motorových vozidiel na elektrický pohon elektrickou energiou - neotvárať“

 

do 15.02.2019 9:00 h.

 

Výsledky verejnej súťaže budú uchádzačom oznámené písomne do 16.04.2019.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo súťaž zrušiť.