Obchodná verejná súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom častí diaľničných odpočívadiel za účelom výstavby a prevádzky objektu služieb

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)

vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom častí diaľničných odpočívadiel za účelom výstavby a prevádzky objektu služieb

 

Súťažné podklady si uchádzači môžu prevziať na webovom sídle NDS:

 

(www.ndsas.skObchodná verejná súťaž)

 

(kontaktné osoby vo veciach technických: Ing. Monika Čechovičová tel.: +421 910 905 002,

vo veciach právnych a veciach vysvetľovania súťažných podmienok: JUDr. Barbora Smatanová tel.: +421 903 704 748 v 

pracovných dňoch od 08.30 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.)

 

Účastníci doručia súťažný návrh osobne alebo poštovou prepravou ako doporučenú zásielku v zapečatenej obálke do sídla vyhlasovateľa Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava:

 

 „Obchodná verejná súťaž - výstavba a prevádzka objektov služieb - neotvárať“ do 17.02.2020 9.00 hod.

 

Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú uchádzačom písomne oznámené do 09.03.2020.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo súťaž zrušiť.

 

Informácia pre dotknuté fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Informovanie dotknutých osôb“ je sprístupnené na našej webovej stránke https://ndsas.sk/pravne-informacie/ochrana-osobnych-udajov