OZNÁMENIE O ZMENE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK V OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽI ULTRA NABÍJACIE STANICE

OZNÁMENIE O ZMENE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK V OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽI O NAJVHODNEJŠÍ NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY NA NÁJOM ČASTÍ VYBRANÝCH DIAĽNIČNÝCH ODPOČÍVADIEL ZA ÚČELOM VÝBERU STRATEGICKÉHO PARTNERA NA VYBUDOVANIE A PREVÁDZKOVANIE SIETE ULTRA NABÍJACÍCH STANÍC NA NABÍJANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA ELEKTRICKÝ POHON ELEKTRICKOU ENERGIOU

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

oznamuje zmenu Súťažných podmienok v úplnom znení

Predmetná zmena nastala v súvislosti s oprávnenými námietkami vznesenými potencionálnymi  účastníkmi súťaže a má za následok predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do 09.00 hod. dňa 22.03.2019 a lehoty verejného otvárania obálok so súťažnými návrhmi o 10.00 hod. dňa 22.03.2019.