Predaj pozemkov a mechanizmov

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 03.04.2018.

Podmienky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B,

 

ponúka na odpredaj majetok:

 

automobily, mechanizmy a iné zariadenia,
parcela číslo 399 o výmere 347 m² / k. ú. Horné Krškany,
parcela číslo 400 o výmere 766 m² / k. ú. Horné Krškany.

 

Prehliadka ponúkaného majetku NDS pre záujemcov sa uskutoční po dohodnutí termínu obhliadky.

 

Uvedený majetok sa odpredáva právnickej alebo fyzickej osobe za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorú kupujúci zaplatí jednorázovo.
Minimálna predajná cena jednotlivého majetku je uvedená v prílohe na stiahnutie.

 

Ponukové konanie prebieha v termíne do 03.04.2018.

 

V tomto termíne prijímame písomné ponuky, ktoré musia obsahovať: 

názov majetku (názov stroja, číslo parcely, katastrálne územie),
obchodný názov resp. meno záujemcu,
IČO, DIČ resp. dátum narodenia FO,
adresu sídla (prípadne korešpondenčnú adresu, ak je iná ako adresa sídla),
bankové spojenie v tvare IBAN a SWIFT,
telefonický a e-mailový kontakt,
ponukovú cenu,
vlastnoručný podpis záujemcu resp. podpis splnomocnenej osoby a odtlačok pečiatky.

 

Ponuky možno doručiť poštou alebo osobne, najneskôr však do termínu uzávierky, na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Obálku je potrebné označiť: Predaj HIM, NIM - NEOTVÁRAŤ!

 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti dňa 03.04.2018.
O výsledku budú víťazní záujemcovia informovaní do 5-tich pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.

 

Ponuka na odpredaj nie je Obchodná verejná súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

 

 

Kontakt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Oddelenie nákupu a predaja
Mgr. Zuzana Oršuláková
telefón: +421 2 583 11 614
mobil: +421 911 505 139
e-mail: obchod@ndsas.sk
e-mail: zuzana.orsulakova@ndsas.sk