Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Prešov, Prešovský kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

67 785 122,20 €

 

Opis projektu:

Predmetom projektu je výstavba rýchlostnej cesty R4 v úseku severného obchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s funkciou vylúčenia tranzitnej dopravy vedenej v súčasnosti v prieťahu mesta Prešov. Projekt prepojí diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 Kapušany – Giraltovce tak, aby došlo k odľahčeniu dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov a vložením mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - sever zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z centrálnej mestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4.

Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ.  Na konci trasy je v križovatke Prešov – sever napojená na jestvujúcu cestu I/68. Rýchlostná cesta R4 bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov. Spolu s tunelom Bikoš bude zabezpečovať bezpečné a rýchle prepojenie s už existujúcimi komunikáciami.

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí mesta Prešov prostredníctvom výstavby kapacitnej štvorpruhovej komunikácie. Projekt bude súčasťou celého úseku R4 v dĺžke 108 km ležiaceho na významnom medzinárodnom tranzitnom ťahu MR/SR – Milhosť – Košice – Prešov – Svidník – št. hranica SR/PR. Predmetné územie je vo veľkej miere využívané nákladnou dopravou, čo kladie zvýšené nároky na dopravnú infraštruktúru.

 

Situácia stavby

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk