Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
10.01.2018 3018000018 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiov.zariadenia 4500123494 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
10.01.2018 3018000019 úhrada za povolenie na prevádz.rádiového zariadenia č. 1710801255 4500123491 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
10.01.2018 3018000020 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia podľa rozhod.č.1610501031 4500123492 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
10.01.2018 3018000021 úhrada za povolenie na prev.rádiového zariadenia podľa rozhod.č.1710711064 4500123484 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
09.01.2018 3018000012 Prevádzka rádiostaníc:I.Q.2018 rozhodnutie č. 1010501045 4500123286 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 67.92
09.01.2018 3018000013 Prevádzka rádiostaníc: I.Q.2018 rozhodnutie č. 9910501274 4500123288 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 45.03
09.01.2018 3018000014 Prevádzka rádiostaníc: I.Q.2018 rozhodnutie č.9910501261 4500123287 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 74.88
08.01.2018 2217016121 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 93.68
08.01.2018 2217016131 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 178.16
08.01.2018 2217016133 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 63.79
08.01.2018 2318000005 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/00115 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 97 637.12
08.01.2018 3018000001 HP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -10.92
08.01.2018 3018000007 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -6.20
08.01.2018 3018000008 PZP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -5.26
08.01.2018 3018000010 RTVS koncesionárske poplatky za 1.Q.2018. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 1 394.13
08.01.2018 3018000015 Štvrťročná úhrada - pridelenie frekvencie a pridelené volacie znaky rádiostaníc na SSÚD1 Malacky č. rozhodnutia 1110501038 4500123510 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 32.10
05.01.2018 2217016040 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 347.70
04.01.2018 2217015996 Digi - nájom koncového zariadenia (satelit štandard) 01/2018 ŠŠLJ 4500123230 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
04.01.2018 5018000001 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 700.00
03.01.2018 2317017476 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/00153 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 656.25